Simpson, Thomas

Thomas Simpson. Classical composer 1582-1628.